Ersättning och arvoden till nämndemän

Ersättning vid inställande för tjänstgöring som nämndeman baseras på Domstolsverkets rekommendationer, se nedan. Dessa är utformade så att Tingsrätten bara betalar den inkomstförlust för vilken du har arbetsgivarens intyg på. Här framgår tydligt, att eventuell förloras semesterersättning, inte betalas så till vida att du inte fått arbetsgivaren att infoga den i sitt intyg. Så var noga med att arbetsgivaren tar med den. Det framgår också att du inte får ersättning för förlorad inbetalning till tjänstepensionen eller avtalspension, utan bara till den allmänna pensionen. För egen företagare, ägare eller delägare av aktiebolag är det lite mer komplicerat, då du måste specificera att du verkligen har haft en viss inkomstförlust, och här ersätts bara den delen som motsvarar det förlorade uttaget i lön från företaget, alltså inte den minskade intäkten till företaget. Även här måste man ha ett dokument som specificerar den personliga lönetförlusten.

Reseersättning med egen bil

Reseersättning för egen bil, ersätts bara om domstolen anser att bil är det lämpligaste färdsättet, och det gäller även parkering enligt Domstolsverkets rekommendation, och vår tingsrätt har tolkat det så att bara betala parkering om kollektiv trafik inte går mer frekvent än var 20 minut förbi din närmaste hållplats, från vilken du kan resa till Tingsrätten. Troligen gäller det då även hållplatserna där du måste byta färdmedel. Så min rekommendation är att ni avstämmer med kansliet på tingsrätten, hur er situation ser ut, då parkeringskostnaderna för ett mål som är längre än halvdag, går kostnaden upp till 110:-. Reseersättningen för bil ger ju endast den statliga grundersättningen på 18:50:- / mil, vilket är en kostnad långt under vad man kan köra bil för. I och för sig så får man en inställelseersättning om man har längre enkel väg än 5 mil till Tingsrätten. Tyvärr tenderar bilresekostnaderna som överstiger 18,50:- per mil, att äta upp arvodet. Vid precis under 5 mil enkel väg har i princip kostnaderna som överstiger de 18,50 ätit upp nämndemannens arvode, detta lite beroende på vilken bil man kör..

Reseersättning med kollektiva transportmedel

Här ersätts den verkliga kostnaden. D.v.s. biljettpriset. Om möjlighet finns att resa kollektivt, så ger det alltid bästa ekonomiska resultatet för nämndemannen.