Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening

Stadgar

För Eskilstuna/Strängnäs Nämndemannaförening

1. Ändamål / Uppgift

Föreningen har till ändamål att företräda och stödja nämndemännen samt fungera som organ för information och samråd.

Informationen som sker genom föredrag, studiebesök, kurser, diskussioner m m och avser att i första hand belysa aktuella samhällsproblem och därmed kopplade förändringar i lagstiftningen och tillämpningar i påföljder, vilka påverkar anförtrott uppdrag.

Samråd avser kontakt med rättens ledning och kan gälla miljö och trivselfrågor samt regler som gäller nämndemännens tjänstgöring.

2. Föreningens namn

Föreningens namn är Eskilstuna/Strängnäs Nämndemannaförening.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

3. Medlemskap och avgifter

Föreningen är en sammanslutning av nämndemän vid Eskilstuna/Strängnäs tingsrätt.

Medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av, vid årsmötet fastställd medlemsavgift.

Medlemsavgift skall vara erlagd senast den 31 Januari.

Föreningen är medlem i Nämndemännens Riksförbund.

4. Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Föreningens firma tecknas enskilt av ordföranden eller kassör.

5. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter och är beslutsmässig om minst 6 ledamöter är närvarande.(2/3)

Ordförande och kassör väljs för ett respektive två år, övriga styrelseledamöter växelvis 1 resp. 2 år.

Styrelsen konstituerar sig årligen och utser inom sig vice ordförande och sekreterare, som tillsammans med ordförande och kassör utgör arbetsutskott (AU).

Styrelsen kan adjungera medlem för särskilda uppdrag(utan rösträtt). Det åligger styrelsen att på bästa sätt främja föreningens ändamål, föra protokoll över styrelsens och föreningens sammanträden samt att handha föreningens ekonomi. Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende räkenskapsåret.

6. Valberedning

Val av styrelse förbereds av en valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande, utsedda av årsmötet. Valberedningen skall förbereda alla på årsmötet förekommande val.

Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet. Föreningens medlemmar skall uppmanas att före den 31 december till valberedningen nominera styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

7. Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer. Till revisor är envar av föreningens medlemmar valbar. Styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter och räkenskaper skall för varje kalenderår överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna har att till årsmötet avlämna revisionsberättelse.

8. Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Medlemmarna skall erhålla personlig kallelse senast två veckor före mötet. Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller då framställan därom görs av minst en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom ordförandens utslagsröst. Votering vid val skall vara sluten om någon så begär. Röstning genom fullmakt är tillåten.

Årsmötets föredragningslista skall uppta följande punkter:

1. Årsmötets öppnande

2. Val av årsmötets funktionärer

a. ordförande

b. sekreterare

c. två justerare tillika rösträknare

3. Fastställande av röstlängd

4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

5. Ekonomisk årsredovisning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter

10. Val av a. ordförande på ett år b. kassör på två år i förekommande fall c. övriga ledamöter d. eventuella fyllnadsval

11. Val av två revisorer

12. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

13. Val av valberedning varav en sammankallande

14. Beslut om medlemsavgift och fastställande av budget för näst kommande verksamhetsår

15. Av styrelsen framlagda förslag

16. Av medlemmar inlämnade förslag eller motioner.Inlämnade senast 2 månader innan årsmötet.

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutning

Anm. Förslag under punkt 16 skall vara insända till styrelsen senast den 31 december, så att de kan gå ut med styrelsens yttrande tillsammans med kallelsen.

9. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte efter förslag av styrelsen eller enskild medlem. Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 December och skall meddelas föreningens medlemmar genom kallelsen till årsmöte. Beslut om fastställande eller ändring av stadgarna kan endast fattas om två tredjedelar (2/3) av mötesdeltagarna efter omröstning ansluter sig till förslaget. För stadgeändring erfordras lika beslut på två på varandra följande möten, varav det ena årsmöte. Minst 21 dagar skall förflyta mellan mötena.

10. Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan ske under förutsättning att förslag om detta tillsänts medlemmarna i samband med kallelsen till årsmöte. Beslut kan fattas endast om två tredjedelar (2/3) av mötesdeltagarna efter omröstning ansluter sig till förslaget. Vid upplösning skall styrelsen disponera föreningens tillgångar för lämpligt välgörande ändamål.

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas enligt samma ordning, som gäller stadgeändring.

Stadgar antagna vid årsmöte den 31 Januari 2019

Endast för administratörer